Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam giảm nhẹ so với tháng 3/2021 nhưng vẫn tăng khá so với  cùng kỳ năm trước. 4 tháng dầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu rau quả tiếp tục tăng trên hai con số so với cùng kỳ năm 2020. Mặt hàng rau quả nào được nhập khẩu về nhiều và nhập từ đâu, cùng với những đánh giá, dự báo về hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam, tất cả sẽ có trong Báo cáo "Tổng quan hoạt động khẩu rau quả của Việt Nam, số tháng 4/2021".