Kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận một số điểm sáng về một số chính sách tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng được Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước ban hành, trong đó có hoạt đông giải ngân vốn đầu tư công tăng trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường với các mặt hàng thép trong nước nói chung vẫn thấp, chưa được cải thiện nhiều.
Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 9/2023 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2023, một phần nhờ các dự án giao thông như cao tốc Bắc – Nam, các dự án sân bay mới được triển khai, đẩy nhanh tiến độ, và một số dự án khác.
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG    
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
TÓM TẮT    
I. THỊ TRƯỜNG THÉP THẾ GIỚI 
  
1. Thị trường nguyên liệu sản xuất thép    
2. Sản lượng thép thế giới    
II. THỊ TRƯỜNG THÉP VIỆT NAM    
1. Tình hình sản xuất, tiêu thụ thép    
2. Tình hình xuất, nhập khẩu thép của Việt Nam    
III. THÔNG TIN, CHÍNH SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH THÉP    
IV. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Tổng hợp top 10 thị trường sản xuất thép thô đứng đầu trên thế giới trong tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 2: Tổng hợp số liệu sản xuất – tiêu thụ thép tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 3: Tổng hợp sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 9/2023  và 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 4: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ thép cán nguội, cán nóng tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 5: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ tôn mạ kim loại và sơn phủ màu trong tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023   
Bảng 6: Tổng hợp sản xuất và tiêu thụ ống thép tháng 9/2023 và 9 tháng năm 2023    
Bảng 7: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong tháng 9/2023    
Bảng 8: Một số thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 9: Một số mặt hàng xuất khẩu thép các loại của Việt Nam tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 10: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam trong tháng 9/2023   
Bảng 11: Một số thị trường nhập khẩu thép vào Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023    
Bảng 12: Một số mặt hàng nhập khẩu thép của Việt Nam trong tháng 9/2023 và 9 tháng đầu năm 2023    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Sản lượng sản xuất thép thô thế giới (ĐVT: Triệu tấn)   
Biểu đồ 2: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng của năm 2022 và năm 2023    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 (% tính theo lượng)    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023 (% tính theo lượng)    
Biểu đồ 5: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam qua các tháng của năm 2022 và năm 2023   
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2022 (% tính theo lượng)    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2023 (% tính theo lượng)