Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương
TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI - BỘ CÔNG THƯƠNG

Giá gạo xuất khẩu từ Orazy

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Loại gạo
Quốc gia
Năm
Tháng