- Tính đến ngày 15/11/2020, diện tích gieo trồng rau các loại đạt 2.295,6 ha, giảm 10,5%; sản lượng đạt 76.737,1 tấn, giảm 5,5%.
- Trong tháng 11/2020, xuất khẩu rau quả của thành phố tăng 8,8% so với tháng trước đó.
- Thị trường rau quả tại thành phố Hồ Chí Minh khá ổn định trong tháng, một số loại biến động tăng giảm nhẹ so với tháng trước.