XNK mã HS-thị trường Việt Nam

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Mã HS
Xuất/Nhập
Thị trường
Năm
Cột hiển thị