Trong tháng 12/2022, ước kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 17,1 triệu USD, tăng 30,5% so với tháng 11/2022 nhưng giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Những mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ là...

MỤC LỤC_
1. Tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ    3
1.1. Xuất khẩu trái cây tươi    3
1.2. Xuất khẩu rau củ tươi    7
2. Tình hình nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ    9
2.1. Nhập khẩu trái cây tươi    10
2.2. Nhập khẩu rau củ tươi    12

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022    3
Biểu đồ 2. Kim ngạch xuất khẩu trái cây tươi sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022    4
Biểu đồ 3. Cơ cấu chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2022    4
Biểu đồ 4. Kim ngạch xuất khẩu rau củ sang Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022 …7
Biểu đồ 5. Cơ cấu chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2022    7
Biểu đồ 6. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ Hoa Kỳ qua các tháng năm 2021-2022    9
Biểu đồ 7. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2022    10
Biểu đồ 8. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu từ Hoa Kỳ 11 tháng năm 2022    13
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Chủng loại trái cây xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 11 năm 2022    5
Bảng 2. Doanh nghiệp xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2022    5
Bảng 3. Chủng loại rau củ xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 11 năm 2022    8
Bảng 4. Doanh nghiệp xuất khẩu rau củ của Việt Nam sang Hoa Kỳ 11 tháng năm 2022    8
Bảng 5. Chủng loại trái cây nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tháng 11 năm 2022    10
Bảng 6. Doanh nghiệp nhập khẩu trái cây của Việt Nam từ Hoa Kỳ 11 tháng  năm 2022    11
Bảng 7. Chủng loại rau củ nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ tháng 11 năm 2022    12