Mặc dù tiếp tục tăng mạnh trong tháng 11/2022, nhưng dự báo kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sẽ hạ nhiệt do nhu cầu nhập khẩu bù thiếu trên thế giới giảm và triển vọng kinh tế thế giới khá ảm đạm.
Báo cáo " THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIẦY DÉP 1 THÁNG  NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO"  cập nhật thông tin mới nhất về tình hình sản xuất, xuất khẩu giầy dép của nước ta cũng như những dự báo về sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này. 
Các nội dung phân tích sâu và dự báo gồm có: Thị trường xuất khẩu; Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu (theo nhóm hàng, theo mã HS); Hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành; Dự báo triển vọng ngành giày dép trong thời gian tới.
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ    
DANH MỤC BẢNG    
I. TỔNG QUAN NGÀNH GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM    
II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT    
1. Kim ngạch xuất khẩu giầy dép    
2. Chủng loại xuất khẩu    
3. Thị trường xuất khẩu    
4.Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường   
5. Dự báo triển vọng của ngành giầy dép    
IV. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU-27  
1. Kim ngạch xuất khẩu   
2. Cơ cấu mặt hàng    
3. Cơ cấu thị trường    
4. Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta vào thị trường EU -27    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép qua các tháng từ năm 2020 -2022    
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta trong 10 tháng năm 2022    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép tháng 10 năm 2022    
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép trong 10 tháng năm 2022    
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép trong 10 tháng năm 2021    
Biểu đồ 6: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta trong tháng 10/2022    
Biểu đồ 7: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA qua các tháng từ năm 2020 -2022    20
Biểu đồ 8: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA tháng 10 năm 2022    
Biểu đồ 9: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA 10 tháng năm 2022    
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA tháng 10 năm 2022    
Biểu đồ 11: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA 10 tháng năm 2022    
Biểu đồ 12: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA 10 tháng năm 2021    
Biểu đồ 13: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA tháng 10 năm2022    

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta tháng 10 và 10 tháng    
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu giầy dép tháng 10 và 10 tháng năm 2022    
Bảng 3: Tham khảo top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta trong  tháng 10 năm 2022    
Bảng 4:Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA tháng 10 và 10 tháng năm 2022    
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu giầy dép trong tháng 10 và 10 tháng năm 2022    
Bảng 6: Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép ta sang các đối tác trong EVFTA trong tháng 10 năm 2022