Trong tháng 12/2022, ước kim ngạch nhập khẩu rau quả cả nước đạt 210 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng 11/2022 và tăng 60,3% so với tháng 12/2021. Cả năm 2022, nhập khẩu rau quả ước đạt 2,0 tỷ USD, tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2021. Những mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất là...

MỤC LỤC
I. Tổng quan hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam và dự báo    2
II. Tình hình nhập khẩu trái cây tươi    4
1. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu    5
2. Cơ cấu thị trường trái cây nhập khẩu    6
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu trái cây    7
III. Tình hình nhập khẩu rau củ tươi    8
1. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu    8
2. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu    10
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu rau củ    11
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022    2
Biểu đồ 2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả 11 tháng năm 2022    3
Biểu đồ 3. Kim ngạch nhập khẩu trái cây của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022    4
Biểu đồ 4. Cơ cấu mặt hàng trái cây nhập khẩu 11 tháng năm 2022    5
Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây 11 tháng năm 2022    7
Biểu đồ 6. Cơ cấu mặt hàng rau củ nhập khẩu 11 tháng năm 2022    9
Biểu đồ 7. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu 11 tháng năm 2022    11
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Thị trường nhập khẩu rau quả tháng 11 năm 2022    3
Bảng 2. Chủng loại trái cây nhập khẩu tháng 11/2022    5
Bảng 3. Thị trường nhập khẩu trái cây trong tháng 11/2022    6
Bảng 4. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trái cây cao 11 tháng năm 2022    8
Bảng 5. Chủng loại rau củ nhập khẩu tháng 11/2022    9
Bảng 6. Thị trường nhập khẩu rau củ tháng 11/2022    10
Bảng 7. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu rau củ cao 11 tháng năm 2022    12