Trong tháng 11/2022, ước kim ngạch nhập khẩu rau quả cả nước đạt 200 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 32,5% so với tháng 11/2021. Trong đó, những mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh là...

MỤC LỤC
I. Tổng quan hoạt động nhập khẩu rau quả của Việt Nam và dự báo    2
II. Tình hình nhập khẩu trái cây tươi    4
1. Cơ cấu chủng loại trái cây nhập khẩu    5
2. Cơ cấu thị trường trái cây nhập khẩu    6
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu trái cây    8
III. Tình hình nhập khẩu rau củ tươi    9
1. Cơ cấu chủng loại rau củ nhập khẩu    9
2. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu    11
3. Một số doanh nghiệp lớn về nhập khẩu rau củ    12
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1. Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022    2
Biểu đồ 2. Cơ cấu thị trường nhập khẩu rau quả 10 tháng năm 2022    3
Biểu đồ 3. Kim ngạch nhập khẩu trái cây của Việt Nam qua các tháng năm 2021-2022    5
Biểu đồ 4. Cơ cấu mặt hàng trái cây nhập khẩu 10 tháng năm 2022    5
Biểu đồ 5. Cơ cấu thị trường nhập khẩu trái cây 10 tháng năm 2022    8
Biểu đồ 6. Cơ cấu mặt hàng rau củ nhập khẩu 10 tháng năm 2022    10
Biểu đồ 7. Cơ cấu thị trường rau củ nhập khẩu 10 tháng năm 2022    12
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Thị trường nhập khẩu rau quả tháng 10 năm 2022    3
Bảng 2. Chủng loại trái cây nhập khẩu tháng 10/2022    6
Bảng 3. Thị trường nhập khẩu trái cây trong tháng 10/2022    7
Bảng 4. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu trái cây cao 10 tháng năm 2022    8
Bảng 5. Chủng loại rau củ nhập khẩu tháng 10/2022    10
Bảng 6. Thị trường nhập khẩu rau củ tháng 10/2022    11
Bảng 7. Doanh nghiệp đạt kim ngạch nhập khẩu rau củ cao 10 tháng năm 2022    12