Theo tháng

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Xuất / Nhập
Nhóm mặt/ hàng
Thị trường
Năm
Tháng
Cột hiển thị