Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Vùng
Năm
Tháng
Cột hiển thị