Năng suất lao động công nghiệp

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Tên ngành kinh tế
Năm
Cột hiển thị