Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
VISIC 2007
Năm
Tháng
Cột hiển thị