Chỉ số sản xuất (IIP)

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
VISIC 2007
Tỉnh/thành phố
Năm
Tháng
Cột hiển thị