Chỉ số công nghiệp

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Tên ngành công nghiệp
Năm
Tháng
Cột hiển thị