Biểu thuế của Việt Nam

Ghi chú: “Không tích chọn tiêu chí” nghĩa là chọn toàn bộ dữ liệu.
Mã HS 2012