Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn
Sản xuất công nghiệp và hoạt động ngoại thương: Một năm nhìn lại, một năm hướng tới
+ Triển vọng giá hàng hóa thế giới trong ngắn hạn
+ Kinh tế thế giới: Thực tại và triển vọng ngắn hạn